Corporate Procurement

Afbeelding
BIOTRONIK Logo
none
top_left
Off

Corporate Procurement

Bij BIOTRONIK zijn wij van de inkoop verantwoordelijk voor het gehele proces van inkopen en bestellen van materialen en diensten bij externe dienstverleners voor BIOTRONIK en alle gelieerde ondernemingen.
Op basis van onze kernwaarden en bedrijfsstrategie is het identificeren en selecteren van de beste en meest innovatieve leveranciers altijd onze topprioriteit. 
Even belangrijk als prestaties is voor ons compliance, waarvoor wij ons net zo verantwoordelijk voelen:
mensenrechten, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en corruptiebestrijding zijn voor ons essentiële criteria bij de beoordeling en goedkeuring van nieuwe leveranciers op de internationale inkoopmarkten.

Onze selectieprocessen zijn bedoeld om de juiste partners voor de lange termijn te vinden om ons streven naar innovatie en excellentie binnen de branche voor medische hulpmiddelen te ondersteunen.
 
Wanneer u van mening bent dat u op een concurrerende, faire en transparante wijze een bijdrage aan onze producten en ons bedrijf kunt leveren, zien wij uw offerte graag tegemoet via dit portaal. 
 
Hier vindt u tevens de belangrijkste principes en eisen voor de samenwerking met leveranciers.

Code of Conduct

Codex voor leveranciers

Voorwoord

‘Integriteit is het juiste doen, zelfs als niemand kijkt.’ 
(C. S. Lewis) 

Bij BIOTRONIK staat het welzijn van patiënten voorop. Levens redden en de levenskwaliteit van patiënten verbeteren vormt al meer dan 50 jaar onze drijfveer.  Elke dag zetten wij ons in om aan ons motto ‘excellence for life’ te voldoen. ‘Excellence for life’ betekent voor ons: 

  • Altijd ons uiterste best doen voor de hoogste KWALITEIT. Voor onze patiënten en klanten.  Producten met de allerhoogste betrouwbaarheid vervaardigen om de VEILIGHEID van patiënten op elk moment te kunnen garanderen. 
  • Permanent werken aan de ontwikkeling van innovatieve en unieke OPLOSSINGEN.
  • Een beproefde, uitstekende SERVICE bieden aan onze klanten.

Samen definiëren deze waarden onze cultuur en vormen de leidraad voor onze dagelijkse interactie met klanten, patiënten, zakenpartners en medewerkers. 

Onze ethische bedrijfscultuur vormt een integraal bestanddeel van onze bedrijfsidentiteit en wordt door verschillende maatregelen geïmplementeerd, bijvoorbeeld door richtlijnen en onze Code of Business Conduct. Wij zijn ervan overtuigd dat ons continue succes en onze goede reputatie het resultaat zijn van de permanente en consequente naleving van de hoogste gedragsnormen. Wij beschouwen het daarom niet alleen als onze plicht om producten en diensten van de hoogste kwaliteit te leveren, maar willen tegelijkertijd waarborgen dat eerlijkheid, integriteit en de bescherming van de mensenrechten en de belangen van onze medewerkers in onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten de hoogste prioriteit krijgen. Wij streven naar de naleving van alle toepasselijke wettelijke bepalingen en wij verplichten ons ertoe om op een ethische en eerlijke manier zaken te doen. Dat verwachten wij ook van onze zakenpartners. 

In dit document zijn de basisprincipes en normen van BIOTRONIK voor leveranciers van productgerelateerde en niet-productgerelateerde goederen en diensten samengevat. Deze zijn gebaseerd op wereldwijd erkende richtlijnen en principes op het gebied van ecologische en sociale verantwoordelijkheid, evenals de tien principes van de United Nations Global Compact, de internationaal erkende mensenrechten en arbeids- en sociale normen.
 

Algemene principes en bedrijfsethiek

Naleving van de wettelijke voorschriften
Onze leverancier is zich bij alle bedrijfsactiviteiten bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. De leverancier houdt zich bij alle zakelijke handelingen en beslissingen aan de toepasselijke wet- en regelgeving in de landen waar hij actief is.

Bestrijding van corruptie
Onze leverancier maakt zich niet schuldig aan en tolereert geen enkele vorm van corruptie of andere ernstige vergrijpen. Met name het actief verlenen van voordelen en omkoping evenals het passief aanvaarden van voordelen en corruptie is niet toegestaan. Onder onrechtmatige voordelen vallen bijvoorbeeld geldelijke en materiële geschenken of diensten. Dit geldt onafhankelijk van het feit of de voordelen direct, via tussenpersonen, particulieren of functionarissen worden aangeboden.

Belangenconflict
Onze leverancier treft beslissingen met betrekking tot zijn bedrijfsactiviteiten met andere zakenpartners uitsluitend op basis van objectieve criteria. Belangenconflicten die kunnen ontstaan door privébelangen of andersoortige economische of overige activiteiten, ook van familie of vrienden, moeten worden uitgesloten.

Eerlijke concurrentie
Onze leverancier leeft de principes van een vrije en eerlijke concurrentie na. Daaronder valt de inachtneming van alle toepasselijke antitrustregels, mededingingsregels, overige wet- en regelgeving van zijn land evenals alle toepasselijke internationale richtlijnen. Onze leverancier maakt geen onrechtmatige afspraken met concurrenten en wisselt niet op onrechtmatige wijze concurrentiegevoelige informatie uit (bijv. afspraken over prijzen, voorwaarden, quota, klanten of regio's) en hij maakt geen misbruik van een eventueel dominante machtspositie binnen de markt.

Witwassen
Onze leverancier voorkomt witwassen binnen zijn bedrijf met behulp van geschikte organisatorische maatregelen.

Gegevensbescherming en geheimhouding
Onze leverancier zorgt voor de naleving van alle toepasselijke wetten ter bescherming van persoonsgebonden gegevens (met name van medewerkers, leveranciers en klanten) evenals eventuele verdere verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten met BIOTRONIK inzake geheimhouding.

Intellectueel eigendom 
Onze leverancier en zijn medewerkers beschermen het intellectuele eigendom van BIOTRONIK en respecteren het intellectuele eigendom van derden. Onder intellectueel eigendom vallen bijvoorbeeld ontwikkelingsresultaten, tekeningen, patenten, merken en overige industriële eigendomsrechten, auteursrechten, ontwerpen, bedrijfsgeheimen, monsters, modellen en overige knowhow. Bovendien mogen aan BIOTRONIK geen producten worden geleverd die inbreuk maken op het intellectuele eigendom van een derde partij. 

Internationaal handelsrecht
De leverancier moet de voor onze zakenrelaties geldende douanetechnische import- en exportwetten en voorschriften naleven. Er moet worden gewaarborgd dat bedrijfsruimten, laad- en verzendruimten voor de productie, opslag, voorbereiding, het laden van producten binnen een leveringsketen worden beveiligd tegen onbevoegde toegang. Daarnaast moeten alle geldende internationale sancties en exportbeperkingen worden nageleefd. 

Conflictgrondstoffen
Onze leveranciers verplichten zich tot de openbaarmaking van het gebruik van conflictgrondstoffen en zullen op verzoek van BIOTRONIK controleren of in hun producten conflictgrondstoffen zoals tin, wolfraam, goud, tantaal of andere grondstoffen zijn opgenomen die volgens het voorschrift van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en de EU onder ‘conflictgrondstoffen’ vallen. Wij verwachten van onze leveranciers dat zij de eisen van de Dodd Frank Act (sectie 1502) en de equivalente EU-Verordening 2017/821 naleven en adequate maatregelen treffen om in de toekomst af te zien van dergelijke grondstoffen uit conflictlanden. 

Bescherming van mensenrechten

Verbod op dwang- en kinderarbeid 
Onze leverancier respecteert en ondersteunt de bescherming van internationaal erkende mensenrechten en staat geen dwang- en kinderarbeid, slavernij of mensenhandel toe, noch bij zichzelf noch bij zijn zakenpartners. Onze leverancier houdt zich aan de minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces overeenkomstig de toepasselijke nationale richtlijnen. Wanneer er geen nationale wetgeving bestaat, moeten de internationaal erkende normen van de Verenigde Naties worden nageleefd. Wanneer een nationale regeling omtrent dwang- en kinderarbeid strengere regels voorschrijft, wordt hieraan door de leverancier prioriteit gegeven.

Mishandeling en slavernij 
Onze leverancier accepteert geen onmenselijke behandeling, lijfstraffen, beledigingen of bedreiging, noch beperking van de vrijheid van communicatie en van de bewegingsvrijheid van medewerkers binnen zijn organisatie. Hieronder valt ook elke vorm van psychische druk, fysieke, seksuele of verbale mishandeling, intimidatie en ongewenste intimiteiten.

Kansengelijkheid 
Onze leverancier leeft de principes van kansengelijkheid na bij de keuze en ondersteuning van zijn medewerkers. Elke benadeling op grond van leeftijd, lichamelijke of geestelijke beperking, etniciteit, uiterlijk, huidskleur, geslacht, zwangerschap, seksuele geaardheid, nationaliteit, godsdienst, burgerlijke staat of andere eigenschappen van de medewerkers is verboden.

Bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers 
Onze leverancier let op de naleving van de toepasselijke gezondheids- en arbeidsrelevante wetgeving, voorschriften en bepalingen en zorgt voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor zijn medewerkers. Bovendien ondersteunt hij een permanente verdere ontwikkeling van de gezondheids- en veiligheidsmaatregelen en -systemen en voert een risicobeoordeling van de werkplek uit.

Werktijden
Onze leverancier let op de naleving van de nationale wetgeving en bepalingen en de voor de branche gangbare normen met betrekking tot werktijden, pauzetijden en vakantie. De naleving van de werk- en pauzetijden geldt ook voor medewerkers die op grond van hun werk geen vaste werkplek op een van de locaties van de leverancier hebben, zoals vrachtwagenchauffeurs of monteurs.

Inkomen en sociale uitkeringen 
Onze leverancier betaalt lonen en sociale uitkeringen die niet onder de wettelijke of voor de branche gangbare minimale normen liggen.

Recht van vereniging en vrije meningsuiting 
Onze leverancier houdt rekening met het recht op vereniging van de medewerkers binnen het kader van de betreffende toepasselijke rechten en wetten. Leden van werknemersorganisaties of vakbonden mogen niet worden benadeeld of begunstigd.

Milieu en dierenbescherming 

Naleving van wetten en verordeningen
Onze leverancier leeft te allen tijde alle relevante en toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de milieu- en dierenbescherming na. Hij wordt gevraagd om de negatieve effecten zo klein mogelijk te houden en de milieubescherming permanent te verbeteren.  

Hulpbronnenbeheer en duurzaamheid
Onze leverancier streeft ernaar om zijn verbruik van energie, water en niet-hernieuwbare hulpbronnen continu te optimaliseren of te verlagen.

Dierenbescherming
Ingeval de leverancier op grond van wet- en regelgeving of binnen het kader van zijn opdracht dierproeven uitvoert, moet worden gewaarborgd dat de dieren op ethische en humane wijze worden behandeld. Wanneer dit wetenschappelijk valide is en door toezichthoudende autoriteiten wordt geaccepteerd, moeten alternatieven voor dierproeven worden gebruikt.

Material compliance
Onze leverancier let op de naleving van alle relevante, toepasselijke wet- en regelgeving voor verboden op het gebruik van bepaalde stoffen of beperkingen op het gebied van stoffen en op de permanente naleving van bijbehorende verplichtingen. Hiertoe behoort ook de regelmatige, proactieve overdracht van informatie aan BIOTRONIK m.b.t. material compliance. Onze leveranciers moeten veiligheidsinformatie voor alle gevaarlijke goederen, inclusief chemische en farmaceutische stoffen, beschikbaar stellen en alle relevante wetgeving en eisen inclusief de Europese richtlijnen RoHS en REACH naleven. 

Vrijwillige verplichting en controle

Processen en naleving 
Onze leverancier zorgt ervoor dat zijn medewerkers over deze codex voor leveranciers en de hieruit voortvloeiende plichten worden geïnformeerd en deze naleven. BIOTRONIK respecteert dat de naleving en implementatie van de in deze codex voor leveranciers vastgelegde basisprincipes en normen een continu proces vormt. Daarom verzoeken wij onze leverancier om zijn normen en processen permanent te controleren en te verbeteren. 

Controle en documentatie
Onze leverancier zal de naleving van de genoemde basisprincipes en normen via een geschikte documentatie vastleggen. Hij stelt deze documentatie op aanvraag en na voorafgaande ruggespraak aan BIOTRONIK ter beschikking.

Leveringsketen
Wij vragen onze leverancier om de in dit document genoemde basisprincipes en normen over soortelijke overeenkomsten aan zijn directe leveranciers door te geven of soortgelijke overeenkomsten met hen te sluiten. Hierdoor moet de naleving van deze basisprincipes en normen binnen de leveringsketen worden gewaarborgd en worden de bijbehorende processen ook bij onderaannemers van onze leveranciers continu verbeterd.

BIOTRONIK whistleblower system
Wanneer onze leverancier een dreigende overtreding van toepasselijke wetgeving of van de inhoud van deze codex voor leveranciers door eigen medewerkers of derden opmerkt, verwachten wij dat onze leverancier via het anonieme zogenoemde whistleblower system contact opneemt met de compliance-afdeling van BIOTRONIK: https://biotronik-ethics-and-whistleblower-reporting-channel.iwhistle.de/en

Gevolgen van overtredingen 
Een overtreding van de hierboven genoemde basisprincipes en normen wordt beschouwd als een belangrijke belemmering van de zakenrelatie of het contract. BIOTRONIK behoudt zich in dergelijke gevallen het recht op adequate sancties voor. 


Voor feedback en verdere vragen kunt u contact opnemen met 
supplier-feedback@biotronik.com

Download Center

Download Center


Contact

contact

Country/Region