Corporate Procurement

Obraz
BIOTRONIK Logo
none
top_left
Off

Dział Zamówień

W firmie BIOTRONIK odpowiadamy za cały proces pozyskiwania i zamawiania materiałów i usług od zewnętrznych dostawców dla firmy oraz wszystkich powiązanych przedsiębiorstw.
Nasze wartości i strategia korporacyjna wymagają, aby identyfikacja i wybór najlepszych i najbardziej innowacyjnych dostawców stały zawsze na pierwszym miejscu.  
Równie ważna jak wydajność jest dla nas polityka compliance, za którą czujemy się tak samo odpowiedzialni.
Prawa człowieka, zrównoważony rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo oraz przeciwdziałanie korupcji są dla nas kluczowymi kryteriami przy kwalifikowaniu i dopuszczaniu nowych źródeł na globalnych rynkach zamówień.
 
Nasze procesy selekcji są ukierunkowane na znalezienie odpowiednich, długoterminowych partnerów w celu rozwoju programu innowacji i doskonałości w branży urządzeń medycznych.
 
Jeśli uważasz, że możesz przyczynić się do rozwoju naszych produktów i firmy w sposób konkurencyjny, uczciwy i przejrzysty, czekamy na Twoją aplikację za pośrednictwem tego portalu.  
 
Tutaj znajdziesz również nasze najważniejsze zasady i wymagania dotyczące relacji z dostawcami.

Code of Conduct

BIOTRONIK Kodeks dostawcy

Wstęp

„Uczciwość polega na robieniu tego, co należy, nawet wtedy, kiedy nikt nie patrzy.”
(C. S. Lewis) 

W firmie BIOTRONIK dobro pacjentów jest na pierwszym miejscu. Ochrona życia pacjentów i poprawa jego jakości stanowi naszą motywację od ponad 50 lat. Wszyscy pracujemy dzień po dniu nad tym, aby wdrażać naszą przewodnią zasadę „excellence for life” i zgodnie z nią działać. „Excellence for life” oznacza dla nas, że: 

  • Zawsze dajemy z siebie wszystko dla osiągnięcia najwyższej JAKOŚCI – dla naszych pacjentów i klientów.  Wytwarzamy produkty o najwyższej niezawodności, aby zapewnić BEZPIECZEŃSTWO pacjentów przez cały czas. 
  • Nieustannie pracujemy nad rozwojem innowacyjnych i unikalnych ROZWIĄZAŃ.
  • Oferujemy naszym klientom sprawdzony, doskonały SERWIS.

Razem wartości te definiują naszą kulturę i kierują nami w codziennych interakcjach z klientami, pacjentami, partnerami biznesowymi i pracownikami. 
Nasza etyczna kultura biznesowa stanowi integralną część naszej ogólnej tożsamości korporacyjnej i jest wdrażana za pomocą różnych środków, np. poprzez wytyczne lub kodeks postępowania w biznesie. Wierzymy, że stałe sukcesy i dobre imię naszej firmy są wynikiem konsekwentnego przestrzegania najwyższych standardów postępowania. Dlatego też naszym obowiązkiem jest nie tylko dostarczanie produktów i usług najwyższej jakości, ale również zapewnienie, aby uczciwość, prawość i poszanowanie praw człowieka oraz interesów naszych pracowników były dla nas w codziennej działalności sprawą największej wagi. Naszym celem jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących wymogów prawnych. Zobowiązujemy się do prowadzenia naszej działalności w sposób etyczny i uczciwy. Oczekujemy tego również od naszych partnerów biznesowych. 
Niniejszy dokument podsumowuje podstawowe zasady i standardy firmy BIOTRONIK dla dostawców towarów i usług związanych z produkcją i z nią niezwiązanych. Opierają się one na uznanych na całym świecie wytycznych i regułach dotyczących odpowiedzialności ekologicznej i społecznej, a także na dziesięciu zasadach inicjatywy ONZ Global Compact, na powszechnie akceptowanych prawach człowieka oraz standardach pracowniczych i społecznych.
 

Zasady ogólne i etyka biznesowa

Przestrzeganie przepisów prawa
Dostawca kieruje się zasadami odpowiedzialności społecznej we wszystkich działaniach biznesowych. We wszystkich transakcjach i decyzjach biznesowych przestrzega aktualnie obowiązujących przepisów prawa i innych właściwych przepisów krajów, w których prowadzi działalność.

Zwalczanie korupcji
Dostawca nie dopuszcza się ani nie toleruje żadnych form korupcji lub innych poważnych wykroczeń. Zabronione jest w szczególności udzielanie korzyści (przekupstwo czynne) oraz przyjmowanie korzyści (przekupstwo bierne). Do niezgodnych z prawem korzyści należą na przykład prezenty pieniężne, upominki lub usługi. Powyższe zasady obowiązują niezależnie od tego, czy korzyści udzielane są bezpośrednio czy przez pośredników, na rzecz osób prywatnych czy funkcjonariuszy publicznych.

Konflikt interesów
Dostawca podejmuje decyzje dotyczące swojej działalności biznesowej z innymi partnerami biznesowymi wyłącznie na podstawie kryteriów faktycznych. Należy wykluczyć konflikty interesów z interesami prywatnymi lub inną działalnością gospodarczą, w tym działalnością krewnych lub innych bliskich osób.

Uczciwa konkurencja
Dostawca przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji. Obejmuje to przestrzeganie obowiązujących przepisów antymonopolowych, przepisów dotyczących konkurencji oraz innych praw i przepisów jego kraju, a także wszystkich właściwych praw międzynarodowych. Ponadto dostawca nie uczestniczy w umowach antymonopolowych z konkurentami ani w sprzecznej z prawem antymonopolowym wymianie wrażliwych informacji na temat konkurencji (np. porozumienia dotyczące cen, warunków, kwot, klientów lub terytoriów) ani nie nadużywa potencjalnie dominującej pozycji rynkowej.

Pranie pieniędzy
Dostawca zapobiega praniu brudnych pieniędzy w swojej firmie poprzez odpowiednie środki organizacyjne.

Prywatność i poufność
Dostawca zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych (w szczególności danych pracowników, dostawców i klientów) oraz wszelkich innych zobowiązań wynikających z porozumień z BIOTRONIK w sprawie zachowania poufności.
Własność intelektualna 
Dostawca i jego pracownicy chronią własność intelektualną firmy BIOTRONIK i szanują własność intelektualną osób trzecich. Własność intelektualna obejmuje, na przykład, wyniki prac rozwojowych, rysunki, patenty, znaki towarowe i inne prawa własności przemysłowej, prawa autorskie, projekty, tajemnice handlowe, próbki, modele i innego rodzaju know-how. Ponadto zabrania się Dostawcy dostarczać do firmy BIOTRONIK produktów naruszających własność intelektualną osób trzecich. 

Międzynarodowe przepisy handlowe
Dostawca musi przestrzegać regulacji i przepisów celnych dotyczących importu i eksportu mających zastosowanie do naszych relacji biznesowych. Należy zapewnić, aby pomieszczenia przedsiębiorstwa oraz obszary załadunku i wysyłki w zakresie produkcji, przechowywania, przygotowywania i załadunku produktów w ramach łańcucha dostaw były chronione przed nieupoważnionym dostępem. Należy również przestrzegać wszystkich obowiązujących sankcji międzynarodowych i ograniczeń eksportowych.

Minerały z regionów ogarniętych konfliktami
Dostawcy zobowiązują się ujawnić wykorzystanie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami i na żądanie firmy BIOTRONIK sprawdzą, czy ich produkty zawierają minerały z takich regionów, np. cynę, wolfram, złoto, tantal lub inne surowce, które mieszczą się w definicji „minerału z regionów ogarniętych konfliktami” zgodnie z regulacjami US SEC i UE. Oczekujemy, że dostawcy będą przestrzegać wymogów ustawy Dodda-Franka (sekcja 1502) oraz równoważnego rozporządzenia UE 2017/821, a także podejmować właściwe działania w celu rezygnacji w przyszłości ze stosowania minerałów z regionów ogarniętych konfliktami.
 

Poszanowanie praw człowieka

Zakaz pracy przymusowej i pracy dzieci 
Dostawca szanuje prawa człowieka uznane na arenie międzynarodowej i wspiera ich przestrzeganie, nie toleruje pracy przymusowej, pracy dzieci i pracy karnej, niewolnictwa ani handlu ludźmi, zarówno we własnym zakresie, jak i ze strony swoich partnerów biznesowych. Dostawca przestrzega minimalnego wieku dopuszczenia do zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. W przypadku braku krajowych przepisów prawnych należy przestrzegać uznanych na arenie międzynarodowej standardów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jeżeli przepisy krajowe dotyczące pracy przymusowej lub pracy dzieci przewidują surowsze uregulowania, dostawca będzie traktował je priorytetowo.

Nadużycia i niewolnictwo 
Dostawca nie będzie tolerował nieludzkiego traktowania, kar cielesnych ani obrażania czy gróźb, pozbawiania swobody komunikowania się i przemieszczania pracowników w ramach swojej organizacji. Obejmuje to wszelkie formy presji psychicznej, a także znęcania się fizycznego, seksualnego lub werbalnego, zastraszania lub nękania.

Równość szans 
Przy wyborze i awansowaniu pracowników dostawca przestrzega zasad równych szans. Zakazana jest dyskryminacja ze względu na wiek, ograniczenia fizyczne lub psychiczne, pochodzenie etniczne, wygląd zewnętrzny, kolor skóry, płeć, ciążę, orientację seksualną, narodowość, religię, stan cywilny lub inne cechy pracownika.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników 
Dostawca zapewnia przestrzeganie obowiązujących zasad, przepisów i regulacji dotyczących zdrowia i pracy oraz zapewnia swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki. Ponadto wspiera ciągły rozwój środków i systemów bezpieczeństwa pracy oraz przeprowadza ocenę ryzyka na stanowiskach pracy.

Godziny pracy
Dostawca zapewnia przestrzeganie krajowych przepisów i regulacji lub norm branżowych dotyczących godzin pracy, przerw i dni wolnych od pracy. Zapewnienie godzin pracy i przerw dotyczy również tych pracowników, którzy ze względu na wykonywaną pracę nie mają stałego stanowiska pracy w jednej z lokalizacji dostawcy, jak np. zawodowych kierowców czy monterów.

Dochód i świadczenia socjalne 
Dostawca wypłaca wynagrodzenia i świadczenia socjalne, które nie są niższe od minimalnych wynagrodzeń i świadczeń określonych w przepisach prawnych lub branżowych.

Prawo do zrzeszania się i wolność słowa 
Dostawca szanuje prawo pracowników do swobodnego zrzeszania się w ramach obowiązujących przepisów prawa. Członkowie organizacji pracowniczych lub związków zawodowych nie mogą być ani faworyzowani, ani dyskryminowani.


Środowisko i dobrostan zwierząt 

Przestrzeganie przepisów prawa i regulacji
Dostawca zawsze przestrzega wszystkich istotnych obowiązujących przepisów prawnych i innych w zakresie ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt. Jest zobowiązany do utrzymywania negatywnych skutków dla środowiska na jak najniższym poziomie oraz do ciągłej optymalizacji jego ochrony. 
Zarządzanie zasobami i zrównoważony rozwój
Dostawca stara się stale optymalizować lub zmniejszać zużycie energii, wody i zasobów nieodnawialnych.

Dobrostan zwierząt
W przypadku gdy dostawca, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie zlecenia, przeprowadza testy na zwierzętach, musi zapewnić, że zwierzęta są traktowane w sposób etyczny i humanitarny. Zawsze, gdy jest to uzasadnione z perspektywy naukowej i akceptowane przez organy regulacyjne, należy stosować metody alternatywne do testów na zwierzętach.

Zgodność materiałowa
Dostawca zapewnia przestrzeganie wszystkich istotnych, obowiązujących przepisów prawa i innych przepisów dotyczących zakazów i ograniczeń związanych z substancjami, a także dba o ciągłe przestrzeganie związanych z tym zobowiązań. Obejmuje to również regularne, proaktywne przekazywanie firmie BIOTRONIK informacji dotyczących zgodności materiałowej. Nasi dostawcy są zobowiązani dostarczać informacje dotyczące bezpieczeństwa wszystkich towarów niebezpiecznych, w tym substancji chemicznych i farmaceutycznych, oraz przestrzegać wszystkich istotnych przepisów i wymogów, w tym dyrektyw europejskich RoHS i REACH. 


Dobrowolne zobowiązanie i kontrola

Procesy i przestrzeganie zobowiązań
Dostawca zapewnia, iżjego pracownicy zostaną poinformowani o treści niniejszego kodeksu dostawcy i wynikających z niego obowiązków oraz że będą ich przestrzegać. Firma BIOTRONIK rozumie, że przestrzeganie i wdrażanie podstawowych zasad i standardów określonych w niniejszym kodeksie dostawcy jest procesem ciągłym. Dlatego też dostawca jest zobowiązany do ciągłego monitorowania i ulepszania swoich standardów i procesów. 

Monitorowanie i obowiązek przedstawienia dowodów
Dostawca dokumentuje przestrzeganie wymienionych tu podstawowych zasad i standardów za pomocą odpowiednich dokumentów biznesowych, które udostępnia firmie BIOTRONIK na żądanie w odpowiednim zakresie i po uprzednim uzgodnieniu.

Łańcuch dostaw
Dostawca jest zobowiązany informować swoich bezpośrednich dostawców o wymienionych w niniejszym dokumencie podstawowych zasadach i standardach dotyczących podobnych porozumień lub zawrzeć z nimi porównywalne porozumienia. Ma to na celu zapewnienie przestrzegania tych podstawowych zasad i standardów w całym łańcuchu dostaw oraz ciągłą optymalizację związanych z tym procesów również u podwykonawców naszych dostawców.

System zgłaszania nieprawidłowości firmie BIOTRONIK
Oczekujemy, że w przypadku stwierdzenia przez dostawcę możliwości naruszenia obowiązującego prawa lub treści niniejszego kodeksu dostawcy przez jego własnych pracowników lub osoby trzecie, dostawca skontaktuje się z Działem Zgodności BIOTRONIK za pośrednictwem naszego anonimowego systemu zgłaszania nieprawidłowości: https://biotronik-ethics-and-whistleblower-reporting-channel.iwhistle.de/en.

Konsekwencje naruszeń 
Naruszenie wymienionych tutaj podstawowych zasad i standardów jest uważane za istotne naruszenie relacji biznesowych lub umowy. W takich przypadkach firma BIOTRONIK zastrzega sobie prawo do nałożenia stosownych kar. 


Informacje zwrotne i pytania prosimy kierować na adres: 
supplier-feedback@biotronik.com

Download Center

Download Center


Contact

contact

Country/Region